Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Łąg-Kolonia

Dodane przez Brajan Kobus - pon., 08/07/2024 - 12:45

Kategoria

Burmistrz Czerska zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Łąg-Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie projektu mpzp odbędzie się w dniach od 16 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, pok. nr 22, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 – 15:00; wtorek: 7:00 – 16:00; piątek: 7:00 – 14:00.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie na BIPie Gminy Czersk w zakładce Planowanie przestrzenne - www.bip.czersk.pl. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 31 lipca 2024 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27A, o godz. 12:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie do Burmistrza Czerska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2024 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Czerska. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Czerska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk. 
 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: