Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określająca zasady przetwarzania informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej Gminy Czersk (www.czersk.pl)  

Zgodnie z art. 13 i/lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje, że:
1.    Administratorem danych osobowych osób użytkowników strony internetowej Gminy Czersk (www.czersk.pl) jest Gmina Czersk reprezentowana przez Burmistrza Czerska wykonującego prawem określone obowiązki przy pomocy Urzędu Miejskiego w Czersku. Kontakt: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl, tel. (52) 395 48 60.  
2.    Podczas wizyty na stronie internetowej Gminy Czersk, mogą być automatycznie zapisywane dane dotyczące użytkowników strony, takie jak: adres IP użytkownika, nazwa przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz tzw. pliki cookies (ciasteczka) 
- najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na
komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje strony internetowej Gminy Czersk mogą nie działać poprawnie.
3.    Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Celem wykorzystania ciasteczek przez stronę internetową Gminy Czersk jest: 
a)    Identyfikacja przeglądarki użytkownika podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika należy wyświetlić,  
b)    Tworzenie anonimowych statystyk strony internetowej Gminy Czersk, abyśmy mogli lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech osobowych identyfikujących użytkowników odwiedzających stronę internetową Gminy Czersk.   
4.    Przetwarzanie danych użytkowników strony internetowej Gminy Czersk odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – w związku z postanowieniami i zadaniami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
5.    Administrator nie zabiega i nie prowadzi żadnych czynności zmierzających do identyfikacji użytkowników strony internetowej Gminy Czersk.  
6.    Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych użytkowników strony internetowej Gminy Czersk mogą być: 
a)    upoważnieni pracownicy Administratora Danych, 
b)    podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
c)    podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Czersk lub/i z Urzędem Miejskim w Czersku.  
7.    Zebrane przez Administratora dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową Gminy Czersk.  
8.    Dane osobowe użytkowników strony internetowej Gminy Czersk nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych Osobowych, w tym profilowaniu. 
9.    Administrator danych nie zamierza przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej danych osobowych użytkowników strony internetowej Gminy Czersk, ale należy uwzględnić jawność działania organów Gminy oraz ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów internetowych, co może skutkować przetwarzaniem tych danych poza ww. obszarem, bez naruszania podstawowych praw i wolności osoby, której dotyczą.  
10.    W odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych użytkowników strony internetowej Gminy Czersk, użytkownikom tym przysługują następujące prawa: 
1)    dostępu do danych, które dotyczą danej osoby oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 15 RODO), 
2)    sprostowania (poprawiania) danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 16 RODO), 
3)    usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
4)    do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO), 
5)    do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
6)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),  
7)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
11.    W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@czersk.pl lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27. 
12.    Administrator danych osobowych dokłada wszelkiej staranności aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem (zgodnie z art. 5 RODO) oraz zapobiegać przed ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, wykorzystując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (zgodnie z art. 32 RODO). 
13.    Strona internetowa Gminy Czersk może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Administrator /Gmina Czersk nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 
14.    Strona internetowa Gminy Czersk korzysta z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Gminy Czersk odwiedzanych przez poszczególnych Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 

Strony w dziale:

Inwestycje zrealizowane w latach 2019-2024

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: