Projekt „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny”

Projekt „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działanie 13.03. Odnawialne źródła energii – REACT-EU). Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINACH: BRUSY, CHOJNICE, CZERSK, KARSIN I KONARZYNY to nazwa zadania partnerskiego, którego liderem jest Gmina Brusy. Samorząd podsumowuje realizację inwestycji.

Inwestycja była prowadzona w ramach partnerstwa Gmin: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny. Każdy z Samorządów realizował inny zakres przedsięwzięcia dostosowany do swoich potrzeb.

Projekt miał na celu rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystywanej na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminach partnerskich. Dzięki projektowi wzrośnie komfort funkcjonowania budynków gminnych, obniżone zostanie tempo wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną mimo jej rosnącego zużycia oraz zostaną obniżone wydatki ponoszone na zużycie energii przez Gminy. Pośrednio realizacja zadania będzie miała wpływ na mieszkańców, korzystnie wpłynie na stan środowiska przyrodniczego i jakość życia.

Wykonanych zostało 38 instalacji fotowoltaicznych oraz 6 instalacji pomp ciepła o łącznej mocy 1.403,495kW.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4 251 791,41 złotych (85% kosztów kwalifikowalnych). Koszt całkowity wyniósł 5 993 745,30 złotych.

Na terenie Gminy Czersk zrealizowano instalację pompy ciepła o mocy 25 kW oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 150 kWp w Zespole Szkół w Łęgu. Zadanie to realizowało przedsiębiorstwo Energia Taniej Sp. z o.o. z Grudziądza za kwotę 952 102,50. W ramach zadania przygotowano także dokumentację projektową. Nadzór nad realizacją inwestycji pełniła Pracownia Projektów Barbara Jażdżewska z Chojnic.
 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: