Od 1 lutego rusza nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych

Dodane przez Brajan Kobus - pon., 29/01/2024 - 07:44

Kategoria

Burmistrz Czerska, na podstawie Uchwały nr XIV/175/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r., informuje, że od 1 lutego 2024 roku można składać wnioski na dotację o dofinansowanie zadań z terenu gminy związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

    - osoby fizyczne,
    - wspólnoty mieszkaniowe,
    - osoby prawne,
    - przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji:

1. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

W przypadku gdy elementy azbestowe są demontowane – wysokość dotacji wynosi 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest.

2. Transport i utylizacja składowanych wyrobów zawierających azbest.

W przypadku gdy elementy zawierające azbest są już zdemontowane i składowane na posesji – wysokość dotacji wynosi 700zł za tonę odpadu zawierającego azbest.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu w danym roku kalendarzowym wynosi maksymalnie:

1)    10.000,00 zł brutto za koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją,

2)      8.000,00 zł brutto za koszty związane z transportem i utylizacją.

Dotacja będzie przyznana na wydatki związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest poniesione po 31 marca 2024 roku.
Należy pamiętać, że Wykonawca przed przystąpieniem do prac oraz po ich realizacji ma obowiązek przedłożyć właścicielowi celem przedstawienia gminie następujące dokumenty:

•    kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest;
•    dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) – np. potwierdzenie nadania;
•    protokół odbioru prac z usuwania wyrobów zawierających azbest;
•    oryginały Kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2024 roku.

Termin rozpatrzenia wniosków: do 31 maja 2024 roku.

Wnioski można składać:
- osobiście w BOI, w godzinach pracy urzędu miejskiego:
- drogą pocztową na adres ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk,
- mailowo: urzad_miejski@czersk.pl.
Link do Uchwały:  http://czersk.polskieprawomiejscowe.pl/ShowAct/a6abf0a0-21ca-e911-839f-74867ae26072/


W załącznikach znajdują się dokumenty potrzebne do złożenia wniosku.
 

Strony w dziale:

Inwestycje zrealizowane w latach 2019-2024

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: