Zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk"

Dodane przez Brajan Kobus - pt., 20/01/2023 - 08:36

Kategoria

Burmistrz Czerska informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk – edycja 2021-2022” i uzyskaniu dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 51.114 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-11.B/7018/2021/AZBEST-2021 zawartej 05 października 2021 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Czersk.
W ramach zadania unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu 54 nieruchomości z terenu gminy Czersk, w tym:
- demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – z 19 nieruchomości,
- transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – z 35 nieruchomości.

Koszt kwalifikowany zadania: 51.114 zł
Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 127,27 Mg.

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy Czersk przyczyniła się do zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz wyeliminowania bądź ograniczenia uwalniania się pyłu azbestowego do powietrza.
Dofinansowanie pochodziło ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

https://wfos.gdansk.pl/
p

Strony w dziale:

Pomoc Ukrainie

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziele: