Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 r. Imieniny: Damiana, Romana, Romany
 
Wersja Polska English Deutsch

XLV sesja Rady Miejskiej w Czersku

XLV sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 3,
5. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk – str. 6,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk – str. 25,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej – str. 28,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej – str. 32,
d) dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2017 – XLV/408/18 str. 34,
b) absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za 2017 rok – XLV/409/17, str. 50,
c) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czerska – XLV/410/17, str. 52,
d) określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk – XLV/411/17, str. 54,
e) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie gminy Czersk – XLV/412/17, str. 57,
f) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku –  XLV/413/17, str. 62,
g) udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego – XLV/414/17, str. 64,
h) ustalenia dopłat do grup taryfowych – XLV/415/17, str. 66,
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czersk na lata 2018 – 2033 – XLV/416/17,
str. 83,
j) zmiany uchwały budżetowej gminy Czersk na 2018 rok – XLV/417/17, str. 99,
k) wyznaczenia targowiska w Gutowcu i zatwierdzenia regulaminu targowiska – XLV/418/17,
str. 114,
l) poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów – XLV/418/17, str. 120,
m) zmiany Uchwały nr XXV/291/05 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czersk – XLV/419/17, str. 123,
n) określenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – XLV/420/17, str. 125,
o) ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – XLV/421/17, str. 128.
9. Odpowiedzi na interpelacji i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

Materiały na sesję dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk