Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 11 listopada 2019 r. Imieniny: Bartłomieja, Gertrudy, Marcina
 
Wersja Polska English Deutsch

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk – edycja 2016

azbest-528x282

Od lipca 2016 roku do listopada  2016 roku Gmina Czersk realizowała  zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk – edycja 2016” zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Czersku „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czersk na lata 2007-2032”. W tej edycji złożono 13 wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania płyt dachowych azbestowo-cementowych (eternitu) z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Do dofinansowania zakwalifikowano wszystkie wnioski. W trakcie realizacji zadania jeden  wniosek został wycofany. Wysokość dofinansowania wynosiła do 100% kosztów, w tym 50% poniesionych kosztów ze środków budżetu gminy, co stanowi kwotę 20.289,68 zł i 70,00% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, co stanowi kwotę 13.630,40 zł. Dotujący (WFOŚiGW) wypłaci dotację ze środków: udostępnionych przez NFOŚiGW i własnych. Efektem realizacji tego zadania jest unieszkodliwienie 24,34 Mg (1.803 m2) odpadów niebezpiecznych tj. odpadów zawierających azbest. Usunięto poszycie dachowe zawierające azbest z 12 budynków z terenu gminy Czersk. Zdemontowane poszycie zutylizowano w 2 zakładach utylizacji azbestu.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku było wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zwiększenie udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu, a w szczególności wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków NFOŚiGW:

1) udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;

2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85% jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji;

3) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;.

4) przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;

5) przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;

6) w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

mat. Wydział Rolnictwa i Środowiska UM w Czersku