Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest czwartek, 19 września 2019 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
 
Wersja Polska English Deutsch

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZERSK

azbest-528x282

  1. ABC o ,,azbeście”

Informacje o szkodliwym działaniu azbestu oraz o założeniach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 – 2032

Pliki do pobrania

programoczyszczaniakrajuzazbestunalata2009-2032

1.1 Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW

1) udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;

2) zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW;

3) NFOSiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOSiGW;

4) środki będą przekazywane na wniosek WFOSiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW.

1.2  Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałem środków NFOSiGW

1) udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;

2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji;

3) kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie mogą przekroczyć iloczynu 400 zł  i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;

4) minimalne łącznie zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizacje niniejszego programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych;

5) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;.

6) przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu     i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;

7) przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;

8) w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

9) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4.2 kwota dofinansowania ze środków NFOŚ i GW wynosi 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2-6 nie stosuje się ;

1.3  Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1.4 Rodzaje przedsięwzięć

1.Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem lub powiatu, na którego terenie się znajduje.

  1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową.

1.5 Informuje się mieszkańców, że samodzielne  podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

  1. Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już      na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.
  2. 2. Informacje dotyczące usuwania azbestu – przekierowanie na stronę serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

www.bazaazbestowa.gov.pl

 

II „Azbestowe archiwum”

  1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk – edycja 2013r. Okres realizacji od 13 lipca 2013r. do 30 listopada 2013r. Środki na unieszkodliwienie azbestu pochodzą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania 23.287,42 zł, natomiast kwota dotacji 15.578,00 zł. Zutylizowano 34,05 Mg  wyrobów azbestowych.
  2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk – edycja 2014r. Okres realizacji od 30 lipca 2014r. do 15 października 2014r. Środki na unieszkodliwienie azbestu pochodzą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania 24.760,50 zł, natomiast kwota dotacji 24.017,00 zł. Zutylizowano 33,50 Mg  wyrobów azbestowych.
  3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk – edycja 2015r. Okres realizacji od lipca 2015r. do 14 listopada 2015r. Środki na unieszkodliwienie azbestu pochodzą w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania 18.640,00 zł, natomiast kwota dotacji 15.441,00 zł., co stanowiło  82,84% kosztu kwalifikowanego.  Zutylizowano 24,29 Mg  wyrobów azbestowych – 1.716 m2 z demontażu poszyć dachowych 14 budynków. Odpady zostały zutylizowane w 2 zakładach utylizacyjnych.

 

III Punkt informacyjny:

Szczegółowe informacje w zakresie:

– szkodliwość azbestu,

– zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,

– możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem

wyrobów zawierających azbest

można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czersku, , ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 57 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto w ramach prowadzonego punktu informacyjnego przyjmowane są wnioski od właścicieli nieruchomości zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a także udzielane informacje o:

– o naborach zgłoszeń,

– zasadach przeprowadzanego naboru,

– potrzebne dokumenty do pobrania lub podane miejsce do ich odebrania,

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, biuro nr 57 pok.  Nr 57 (II piętro),  tel. 52 3954814; e-mail: urzad_miejski@czersk.pl

IV Spotkania i materiały informacyjne:

  1. Spotkania edukacyjne z mieszkańcami dotyczące usuwania azbestu odbyły się w miesiącu wrześniu 2016 r., a następne odbędą się podczas tzw. zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach i komitetach osiedlowych.

2. Materiały dotyczące szkodliwości azbestu dostępne są m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki (LINK) oraz Federacji Zielonych GAJA (LINK) – www.gajanet.pl oraz www.bezazbestu.com.pl

  1. Inne działania edukacyjno – informacyjne:

 

Materiały i informacje dotyczące azbestu do pobrania w punkcie informacyjnym.

mat. Wydział Rolnictwa i Środowiska UM w Czersku

Pliki do pobrania

programoczyszczaniakrajuzazbestunalata2009-2032
Tytuł: programoczyszczaniakrajuzazbestunalata2009-2032
Rozmiar: 652 KB