Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019 r. Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
 
Wersja Polska English Deutsch

SUSZA 2018

Urząd Miejski w Czersku przypomina, że w biurze nr 55 w godzinach od 7:00 do 15:00 można odbierać protokoły z oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2018 r. suszy . 

 

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.
187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 14.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. producenci rolni,
w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem
w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej
uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Termin składania wniosków o
udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody
w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na
powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70% danej uprawy
oraz stawka pomocy zostanie ogłoszona po zakończeniu szacowania szkód w tych
gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.
Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody
spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej
uprawy.
Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.
kopię protokołu oszacowania szkód.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
Powyższa pomoc będzie udzielana:
1) poza formułą pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu
nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią,
oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce
wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym,
albo
2) w ramach formuły pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013
– w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej
produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych
nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w
gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

źródło: https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne