Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Sprawozdanie z konferencji podsumowującej z dnia 31 stycznia 2017 r

 

W dniu 31 stycznia 2017 obyła się konferencja podsumowująca prace nad  Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Czersk na lata 2016 – 2023.

W planie konferencji przewidziano:

  1. Sprawozdanie z realizacji projektu „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk”
  2. Prezentacja przedstawicieli Grupy Doradczej Atrium Sp. z o.o. na temat etapów tworzenia Programu Rewitalizacji oraz głównych działań przewidzianych w Programie Rewitalizacji dla Czerska
  3. Wystąpienie ekspertów Baltic Consulting Group Sp. z o.o. oceniających LPR dla Czerska
  4. Dyskusja i uwagi

 

Konferencje otworzył Zastępca Burmistrza Czerska – przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Rewitalizacji Grzegorz Klauza, który przywitał przybyłych gości i podziękował wszystkim za dotychczas wykonaną pracę. Pan Grzegorz Klauza wspomniał o wadze i znaczeniu  konsultacji społecznych oraz o wysokiej wartości procesu rewitalizacji.

Następnie sprawozdanie dotyczące realizacji projektu zaprezentował koordynator projektu Pan Wojciech Witkowski z Biura Funduszy z Urzędu Miejskiego w Czersku (plan pracy nad projektem, zrealizowane zadania promocyjne, konsultacje społeczne)

Następny blok konferencji poświęcony został wystąpieniom prelegentów i ekspertów. W pierwszej kolejności przedstawione zostały etapy tworzenia Programu Rewitalizacji oraz główne działania w ramach tego dokumentu. Pan Patryk Oko przedstawił pojęcie rewitalizacji – jego znaczenie, zakres, zwracając uwagę na aspekt społecznych pojęcia. Omówił też wagę mierników rzeczowych prezentujących stan kryzysowy w Programie. Wskazał również na identyfikację obszaru rewitalizacji, rozumianą jako największe nasilenie stanu kryzysowego. Podkreślił również wagę procesu programowania rewitalizacji w aspekcie raportu delimitacji rozumianego jako diagnoza obszaru.

Kolejny prelegent – Pani Zuzanna Kachlicka omówiła obszar rewitalizacji miasta Czersk w kontekście:

  1. Wyznaczenia jednostek administracyjnych;
  2. Pozyskania danych do analizy wskaźnikowej.

Zaznaczyła, że analiza wskaźnikowa dała podstawę dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji (na podstawie analizy stwierdzono sytuacje kryzysową w jednostce F). W trakcie swojego wystąpienia podkreśliła również, że wskazany obszar rewitalizacji na podstawie analizy wskaźnikowej oddał założenia w prawie wszystkich wskaźnikach. Zaprezentowała również dane liczbowe dotyczące rewitalizacji oraz cele rewitalizacji (strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań przyporządkowane celom operacyjnym). Przedstawione kierunki działań zostały szczegółowo omówione i stanowiły podstawę dla wypracowania zadań o charakterze miękkim i twardym (infrastrukturalnym).

Pan Patryk Oko w kolejnym etapie wystąpienia omówił przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze społecznym oraz infrastrukturalnym. Przedstawiono również zadania o charakterze uzupełniającym. Na koniec wskazał, że wszystkie opisane przez niego działania znajdują odzwierciedlenie w Programie, także po stronie montażu finansowego i podziału na lata (etapy realizacji zadań). Efektem rewitalizacji ma być realizacji wizji dla miasta Czersk do roku 2023. Realizacji celu mają służyć działania o charakterze komplementarnym oraz realizacja projektów rozumianych jako szerszy zakres zadań.

Kolejny blok konferencji został poświęcony wystąpieniom ekspertów. Dokonali oni oceny Programu uzasadniając, że w każdym wypadku jakość dokumentu finalnego wyznaczana jest przez perspektywę czasową dla jego wytworzenia. Wskazali, że proces rewitalizacji powinien być rozumiany jako proces wymagający szerokiego współdziałania różnych podmiotów a nie tylko jako proces czysto biurokratyczny. Analizując Program zaznaczyli, że jest to dokument spełniający wszystkie wymogi formalne. Wagą  jego realizacji jest natomiast pełna realizacja zaplanowanych działań i ich stały monitoring, tak by osiągnąć wyznaczony cel – misję wizji miasta Czersk w 2023 r.

Najcenniejszym dorobkiem konferencji podsumowującej jest deklaracja przybyłych gości, do wspólnych działań w celu dopracowania Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk.

 

Projekt „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa