Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 października 2019 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – materiały

XII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 r.
 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 r.
 7. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w Gminie Czersk.
 8. Prezentacja zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego części miasta Czersk.
 9. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej Czersk.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1  Statutu Gminy Czersk – XII/134/19,

10.2  nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Czersk – XII/135/19,

10.3 zmiany Uchwały Nr XI/94/99 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania – XII/136/19,

10.4  zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – XII/137/19,

10.5  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019-2033 – XII/138/19,

10.6 zmiany Uchwały Nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli – XII/139/19,

10.7 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czersk – XII/140/19,

10.8 zmiany Uchwały Nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk – XII/141/19,

10.9 zmiany Uchwały Nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży – XII/142/19,

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Ostrowite w rejonie ulic: Widokowej, Wrzosowej i Jodłowej – XII/143/19,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej i Starego Urzędu w Czersku – XII/144/19,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk – XII/145/19,
 • określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
  z przystanków – XII/146/19,
 • zmiany Uchwały Nr XXV/239/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
     – XII/147/19,
 • zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Czersk – XII/148/19,
 • pozbawienia ul. Targowej w Czersku kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia odcinka ul. Szkolnej
  w Czersku do kategorii dróg gminnych – XII/149/19,
 • przejęcia dotychczasowych dróg powiatowych nr 2679G ulica Łukowska w Czersku,
  nr 2612G CzerskSkrzypówkiŁukowo, nr 2614G Pustki-Gotelp, nr 2608G CzerskKlaskawa
  Mosna, nr 2677G ulica Bema w Czersku i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych – XII/150/19,
 • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku – XII/151/19,
 • uchylenia uchwały nr V/57/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie     określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata – XII/152/19.
 1.     Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach złożonych między sesjami.
 2.  Wolne wnioski i informacje.
 3.     Zakończenie sesji.

MATERIAŁY na XII sesję RM – 30.09.2019 r.

 

 

                                                                                                         

           

 

                                                                                                         

           

                                                                                                         

 

Pliki do pobrania

MATERIAŁY na XII sesję RM - 30.09.2019 r.
Tytuł: MATERIAŁY na XII sesję RM - 30.09.2019 r.
Rozmiar: 67 MB