Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019 r. Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
 
Wersja Polska English Deutsch

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Z dniem 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa stali się ich właścicielami, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2018r.,  poz. 1716).

Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  danej nieruchomości jest zaświadczenie o przekształceniu, które Burmistrz Czerska wyda w 2019 r.

Zaświadczenie oprócz potwierdzenia przekształcenia będzie zawierać informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty. W treści zaświadczenia znajdziemy także informację o tym, że możemy na piśmie zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej.

Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w 2019 r.

Obowiązek wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia ustawodawca określił na okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Termin wpłaty pierwszej opłaty przekształceniowej będzie zależeć od terminu wydania zaświadczenia. Opłata za 2019 r. może być wniesiona w 2019 r., jeżeli zaświadczenie zostanie wydane w 2019 roku, jednak nie później niż w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Za rok 2020 również obowiązuje wniesienie opłaty, z tym że już w terminie do 31 marca 2020. W latach następnych opłatę przekształceniową należy wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Zaświadczenia będą dostarczane „z urzędu” na adresy użytkowników wieczystych, zgodnie z adresami wskazanymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Chojnickiego lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Zaświadczenia będą dostarczone również do Sądu Rejonowego w Chojnicach V Wydziału Ksiąg Wieczystych i Starostwa Powiatowego w Chojnicach prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. Zaświadczenia wydawane „z urzędu” są bezpłatne.

W przypadku konieczności wcześniejszego uzyskania zaświadczenia o przekształceniu, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Burmistrza Czerska o wydanie tegoż zaświadczenia. Zaświadczenie na wniosek zostanie wydane w ciągu 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o przekształceniu należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.

Rada Miejska w Czersku uchwałą Nr III/27/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów określiła wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze nr 55 Urzędu Miejskiego w Czersku w godzinach pracy  urzędu.