Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 października 2019 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Ponowienie zapytania ofertowego – projekt “Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Gminę Czersk projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego zapraszamy Państwa do złożenia oferty na:

 1. Wykonanie dokumentacji i projektów budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego;
 2. Budowa pomostu ułatwiającego wyciąganie kajaków na rzece Wdzie w centrum miejscowości Wojtal przez drogę i jaz elektrowni w ramach powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami,
 3. Budowa pomostu w formie trapu/slipu ze schodami terenowymi i rynną ułatwiającego wodowanie kajaków na rzece Wdzie w centrum miejscowości Wojtal przez drogę i jaz elektrowni w ramach powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami,
 4. Budowa infrastruktury rowerowej w postaci stojaka na 5 rowerów z przybornikiem rowerowym na działce Gminnej,
 5. Wykonanie i posadowienie znaków wodnych , drogowego oraz tablicy informacyjno-promocyjnej.

I. Zamawiający

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji i projektów budowlanych, w szczególności:

-sporządzenie mapy do celów projektowych

-wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i posadowienia pomostu,

-uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji,

-uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postępowania administracyjnego,

-uzyskanie akceptacji tego projektu przez Zamawiającego w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym ,

-wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zgodnie z obowiązującym prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

-Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dokumentację projektową, o której mowa powyżej, przed złożeniem jej w Starostwie Powiatowym; natomiast po zatwierdzeniu jej przez Starostwo Powiatowe, ma obowiązek dostarczyć ją do Zamawiającego, w formie pisemnej, w ilości 2 egz. wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi,

-zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne oraz dokumentację techniczną wykonawczą,

-po zakończeniu zadania opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym uzyskanie stosownych zezwoleń, oddanie
i dopuszczenie do użytkowania wykonanych robót

 1. W zakresie robót budowlanych:

–  wykonanie robót budowlanych na postawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu,

-przeprowadzenie wymaganych prób i badań

-przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanego obiektu do użytkowania.

a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych:

-pomost do wyciągania kajaków:

Parametry wielkościowe pomostu wystarczające wymiary:3,5 x 1,90m, powierzchnia pokładu 6,65m2, pomost winien posiadać platformę górną o wym. 3,50 x 1,00m i dwa stopnie 3,50 x 0,45m.

Dzięki stopniom, pomost będzie dostępny dla kajakarzy zarówno przy niskiej jak i przy wysokiej wodzie. W trakcie prac projektowych należy określić szczegółowo wysokość posadowienia platformy głównej i stopni.

Sposób kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, dł. 2,5 – 3m

Do wykonania deku pomostu zostanie użyte drewno modrzewiowe impregnowane ciśnieniowo w klasie IV toksyczności (nieszkodliwe dla ryb i środowiska wodnego). Podłużnice o wymiarach 180 x 230 mm,  odeskowanie pomostu z desek ryflowanych 50×140 -170mm.

– pomost do wodowania kajaków:

Parametry wielkościowe pomostu, którym w tym przypadku będzie właściwie trap – slip ze schodami terenowymi o wymiarach około 5,0 x 1,60m, powierzchnia pokładu samego trapu wystarczająca dla ułatwienia wodowania kajaków 1,0 x 2-3,0m.

Stopnie terenowe – skarpowe mają za zadanie ułatwić schodzenie ze sprzętem i wyposażeniem a także chronić samą skarpę przed uszkodzeniem. W wodowaniu kajaków pomocna ma być rynna po której zsuwać będą się kajaki do wody. Trap – slip umieszczony bezpośrednio nad wodą ułatwi załadunek sprzętu i wsiadanie do kajaków. W trakcie prac projektowych należy określić szczegółowo wysokość posadowienia trapu – slipu do wodowania kajaków.

Sposób kotwienia: pale drewniane modrzewiowe, dł. 2,5 – 3m

Do wykonania deku trapu zostanie użyte drewno modrzewiowe impregnowane ciśnieniowo w klasie IV toksyczności (nieszkodliwe dla ryb i środowiska wodnego). Podłużnice o wymiarach 180 x 230 mm,  odeskowanie pomostu z desek ryflowanych 50×140 -170mm.

Wymagania materiałowe wobec konstrukcji pomostu:

Odeskowanie trapu z desek modrzewiowych  ryflowanych, mocowanych przy pomocy  gwoździ  skrętnych ocynkowanych o długości 15cm lub wkrętów ocynkowanych x 12cm, Drewno konstrukcyjne w klasie wytrzymałości C27 z modrzewia impregnowanego ciśnieniowo w klasie IV i posiadające klasę ognioodporności i wydzielania dymu Cfl s1.

-stojak rowerowy z przybornikiem – na 5 stanowisk rowerowych z możliwością przykręcenia do podłoża, wykonany z rury fi 50 mm – podstawa oraz z rury fi 19×1,5 mm – ramionka stojaka (całość ocynkowana ogniowo); samoobsługowa stacja naprawy rowerów (przybornik) przeznaczona do użytku w przestrzeni publicznej- obudowa wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie. Możliwość zamontowania urządzenia do podłoża lub ścian za pomocą kotw. W skład wyposażenia stacji powinny wchodzić minimalnie: ręczna pompka powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe, wkrętak krzyżowy ,wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8×10 mm ,klucz płaski 13×15 mm ,zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon.

b) Oznakowanie wodne i znaki informacyjne

Oznakowanie wodne i znaki informacyjne muszą zostać wykonane zgodnie z zapisami  Szczegółowych wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”-załącznik nr 3 (ostateczny wygląd szlaków i grafika w tym tablicy informacyjno- promocyjnej zostanie przekazany przy podpisaniu umowy z wykonawcą  projektu) powinny zostać opracowane i przygotowane również wg poniższych zapisów:

 1. posadowienie znaków wodnych i tablic informacyjnych:
 • fundamenty pod konstrukcje wsporcze wskazuje się wykonać zgodnie z obliczeniami z betonu lub betonu zbrojonego o klasie co najmniej C16/20 zgodnie z normami: PN-EN 206, PN-EN 1992-1-1, PN-EN 1993-1-8 (dla fundamentów o większych gabarytach należy stosować beton podkładowy),
 • posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu, natomiast powierzchnie betonowe na styku
  z gruntem odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią,
 • dla fundamentów tablic informacyjnych proponuje się wykonać odpowiednie spadki betonu, zapobiegające przed powstawaniem zastoisk wodnych w obrębie łączenia z konstrukcją wsporczą,
 • w przypadku wystąpienia na obszarach objętych opracowaniem niekorzystnych warunków gruntów zaleca się przedstawić odpowiedni wariant posadowienia znaków/tablic,
 1. oznakowanie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12899-1
  oraz innymi obowiązującymi Normami, Rozporządzeniami i przepisami,
 • tablice informacyjno – promocyjne:
 • zaleca się wykonać z blachy ocynowanej o grubości min. 1,5 mm pokrytej laminatem odpornym na promieniowanie UV,
 • grubość warstwy powłoki cynkowej należy dobrać zgodnie
  z obowiązującą normą,
 • proponuje się mocować tablice w sposób niewidoczny (od strony lica) do konstrukcji wsporczych,
 • tablice powinny posiadać folię anty – graffiti,
 • krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie,
 1. konstrukcje wsporcze tablic informacyjno – promocyjnych:
 • materiał konstrukcji wsporczej zaleca się wykonać z kompozytu
  o kolorystyce i fakturze drewna, dobranego w sposób zapewniający najwyższą trwałość konstrukcji, odporność na warunki atmosferyczne, ochronę przed promieniowaniem UV oraz korozją,
 • wskazuje się zaprojektować słup w sposób estetyczny
  z uwzględnieniem eliminacji ognisk korozyjnych wewnątrz
  jak i na zewnątrz konstrukcji oraz w miejscach łączenia z tablicą informacyjną,
 • konstrukcja powinna posiadać zabezpieczenie anty – graffiti,
 1. znaki wodne i znak drogowy E-7 – tarcze znaków:
 • proponuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm (wg PN-EN 10346),
 • lico znaku powinno być wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1
  i I generacji,
 • znak powinien posiadać folię anty-graffiti,
 • krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie,
 • proponuje się mocować tablice w sposób niewidoczny (od strony lica) do konstrukcji wsporczych,
 1. znaki wodne i znak drogowy E-7 – konstrukcje wsporcze:
 • proponuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi normami
  ze stalowych rur ocynkowanych,
 • łączenia tablic z konstrukcją wskazuje się wykonać w sposób umożliwiający ewentualny demontaż, wymianę tarczy znaku,
 • elementy łączne konstrukcji proponuje się wykonać ze stali nierdzewnej.
 • Wygląd oznakowania :
LP Miejsce GPS Gmina Km szlaku Grafika znaku po zmianie Komentarz
1 Kamienne Kręgi 53 54 1.53 N

17 59 39.11 E

Czersk 149,5 km Rezerwat przyrody dz.19 LP
2 Wojtal 53 53 48.23 N

18 1 42.39 E

Czersk 146,4 km Zgodnie z projektem indywidualnym Tablica informacyjno-promocyjna
3 Wojtal 53 53 48.23 N

18 1 42.39 E

Czersk 146,4 km Wojtal –dz. 1/4
4 Wojtal 53 53 48.23 N

18 1 42.39 E

Czersk 146,4 km Wojtal
5 Wojtal 53 53 48.23 N

18 1 42.39 E

Czersk Wojtal
6 Most – Wojtal 53 53 0.79 N

18 2 32.55 E

Czersk 145,8 km Most w Wojtalu-dz.12/2 LP
7 Klonowice 53 52 30.58 N

18 3 45.86 E

Czersk 142,0 km Ujście Studzienickiej Strugi-dz.97
8 Klonowice 53 52 25.62 N

18 3 51.46 E

Czersk 141,8 km Most w Klonowicach-dz.288 LP
9 Czarna Woda 53 51 0.31 N

18 4 59.59 E

Czersk 138,2 km Ujście rzeki Niechwaszcz-dz.97
10 Złe Mięso 53 49 48.91 N

18 6 26.47 E

Czersk 135,2 km Pole biwakowe
w miejscowości
Złe Mięso-dz.132

III. Kryteria wyboru ofert

Kryterium wyboru ofert – 100% cena.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do  31 października 2018 r.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
 2. Oferty proszę przesłać do 2.08.2018r do godziny 14.00 drogą mailową na adres:

e-mail: biurofunduszy3@czersk.pl

VI. Załączniki

 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,
 2. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem drogowym w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
 3. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
 4. System znakowania rzek,
 5. Rysunki techniczne ,
 6. Formularz ofertowy.

VII. Termin związania ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

VIII. Inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Uwagi

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Kierownik Dawid Prochowski – tel. 52 395 48 56

Biuro Funduszy Urząd Miejski w Czersku – tel. 52 395 48 51

Załączniki do zapytania ofertowego – Pomorskie-Szlaki-Kajakowe

Pliki do pobrania

Przenoska-w-Wojtalu-Pomorskie-Szlaki-Kajakowe-zalaczniki
Tytuł: Przenoska-w-Wojtalu-Pomorskie-Szlaki-Kajakowe-zalaczniki
Rozmiar: 45 MB