Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 25 marca 2019 r. Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
 
Wersja Polska English Deutsch

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Zaproszenie do składania ofert – treść w PDF

Czersk, 22.02.2018 r.

Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk
Tel. (52) 395 48 10
Faks (52) 395 48 11

Zaproszenie do składania ofert.
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Gmina Czersk zaprasza do składania ofert w drodze zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem
nr 685/14 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji

zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Zamawiający:
Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650  Czersk, województwo pomorskie,
tel. (52) 395-48-60,  fax (52) 395-48-11, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem: CPV 71.63.00.00-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Wykaz budynków, gdzie wykonywana będzie termomodernizacja:

 • Budynek administracyjny w Czersku (AZK w Czersku)
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
 • Ośrodek Kultury w Czersku
 • Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku
 • Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku
 • Urząd Miejski w Czersku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku
 • Ośrodek Kultury w Łęgu
 • Ośrodek Kultury w Rytlu
 • Szkoła Podstawowa w Rytlu filia w Krzyżu
 • Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
 • Zespół Szkół w Rytlu
 • Zespół Szkół w Łęgu

Link do postępowania przetargowego na roboty budowlane:
http://bip.czersk.pl/2029.html

Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Inspektora należy:

 1. zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, warunkami wydanych decyzji i uzgodnień oraz umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych,
 2. uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do których zobowiązany jest Zamawiający jako Inwestor robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę, m.in. uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót placu budowy, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót odpowiednim organom i instytucjom,
 3. uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów,
 4. sporządzanie raz w miesiącu Raportu opisującego stan zaawansowania robót budowlanych z podaniem wszystkich problemów, zagrożeń i ewentualnych opóźnień oraz pozostałych informacji niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej,
 5. prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót budowlanych
  i przekazywanie jej wraz z Raportem miesięcznym Zamawiającemu,
 6. bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót,
 7. potwierdzanie w Dzienniku Budowy dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń
  i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,
 8. sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 9. współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót, w tym stałe konsultowanie
  i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,
 10. wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,
 11. zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,
 12. opiniowanie wniosków Wykonawcy robót oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem,
 13. wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,
 14. wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę,
 15. żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót ujawnionych wad w jakości prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad,
 16. potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
 17. prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,
 18. na żądanie Zamawiającego udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,
 19. dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych i kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę robót.
 20. sprawdzanie faktur Wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych, rozliczenia robót (inwestycji) i odbiór tych robót,
 21. kompleksowa koordynacja robót,
 22. sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
  i stosowania w budownictwie,
 23. zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót,
 24. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych.
 25. sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających i dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót,
 26. opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia,
 27. kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zleceniodawcę o usunięciu wad i usterek,
 28. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,
 29. nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej,
 30. dokonanie czynności odbioru częściowego i końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą i odbioru ostatecznego przy udziale Zamawiającego,
  W ramach tych czynności Inspektor zobowiązuje się do:
 • stwierdzenia gotowości do odbioru,
 • dokonania odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego od wykonawcy, jak również przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu,
 • przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
 1. Okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru: do 31 sierpnia 2018 roku.
 2. W przypadku wydłużenia się terminu wykonania prac budowlanych objętych nadzorem, termin określony w pkt. 1 ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
 3. Zamawiający przewiduje za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jedną płatność końcową (termin płatności 30 dni).
 4. Osoby pełniące nadzór winny posiadać uprawnienia branży elektrycznej bez ograniczeń oraz branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

Informacje dotyczące procedury składania ofert:

 1. Oferty cenowe wyrażone cyfrowo i słownie należy składać
  w formie elektronicznej lub pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego
  w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, w terminie do dnia 2 marca
  2018 r. do godz.1000
  adres poczty elektronicznej:  urzad_miejski@czersk.pl
 2. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena brutto  –   100 %
 3. Wszelkie zapytania prosimy kierować wyłącznie drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 01.03.2018 r. do godz. 1400 na  adres : przemyslaw.bloch@czersk.pl