Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 października 2019 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku letniego dzieci.

Burmistrz Czerska
ogłasza

otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy
w zakresie organizacji przez organizacje pozarządowe form wypoczynku letniego dzieci.

I.                     Na realizację zadania przewiduje się na rok 2005 łączna kwotę 6.450 zł.

II.                   Zasady przyznawania dotacji:

1.       Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację i o wysokości przyznanych dotacji, podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

2.       Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej, Burmistrz zasięga opinii komisji konsultacyjnej, złożonej z przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej oraz merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego, powołanej w drodze wydanego wcześniej zarządzenia.

3.       Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych im zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

4.       Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych i kwot dotacji przyznanych na te zadania będzie zamieszczony w załączniku do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy.

 1. Realizując zlecane przez gminę zadania publiczne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:

a.      pisemnego informowania Burmistrza z 14 dniowym wyprzedzeniem o organizacji przedsięwzięć i imprez odbywających się w ramach zadania,

b.      informowania w publikacjach i materiałach informacyjnych, wydawanych w ramach realizacji zadania na temat podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, poprzez media, jak również – stosownie do charakteru zadania – poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania, o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu Gminy Czersk.

 1. Oferta na realizację zadania winna zawierać:
  a.       dane określające oferenta (nazwa, siedziba, KRS, itp),
  b.       opis zakresu rzeczowego zadania proponowanego do realizacji,
  c.       określenie terminów i miejsc realizacji,
  d.       kalkulację przewidywanych kosztów,
  e.       skrócony opis dotychczasowej działalności,
  f.         informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych umożliwiających realizację zadania,
  g.       określenie wielkości środków przeznaczanych na realizację zadania z podaniem źródła ich pochodzenia,
  h.       odpis (potwierdzona kopia) aktualnego statutu,
  i.         pisemne zobowiązanie o pozyskaniu części środków z innych źródeł, niezbędnych do wykonania zadania,
  zgodnie z wzorem wynikającym z rozporządzenia MGPiPS z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).

            Zadania objęte ofertą realizowane będą w okresie letnich wakacji, w  roku 2005.

III. Oferty należy składać na formularzach dostępnych w Urzędzie Miejskim – Wydz. Rozwoju Społecznego  (pok. 22) w terminie do dnia 25 maja 2005 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – wypoczynek letni dla dzieci 2005”.

W terminie do 31 maja 2005 r. lista podmiotów ubiegających się o dotacje, wraz z określeniem rodzaju zadań oraz wielkości wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 czerwca 2005 r

IV.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określi Burmistrz w porozumieniu z komisją o której mowa w punkcie II.2.

V. W 2005 roku nie przewiduje się innych konkursów na realizację zadań w zakresie związanym z niniejszym ogłoszeniem.

Burmistrz Czerska
Marek Jankowski


Podstawa prawna:

        art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96  poz. 873 z późn. zm.)

        Uchwała nr XXIII/273/04 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005

Pliki do pobrania
wzór wniosku (65 kB)