Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 17 września 2019 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

Otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2007 roku zadań własnych gminy.

Burmistrz Czerska
ogłasza otwarty konkurs ofert o dotacje na realizację w 2007 roku zadań własnych gminy w zakresie
1.  szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii wiekowych dzieci i młodzieży, w tym również osób niepełnosprawnych), w następujących dyscyplinach i konkurencjach sportowych:
      -piłka nożna,
      -piłka ręczna,
      – lekka atletyka (w tym szczególnie konkurencje biegowe),   
      -żeglarstwo (do 14 lat),
      -biegi na orientację.
2. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

Oferty należy składać na formularzach dostępnych w Urzędzie Miejskim – sekretariat (pok. 41) w terminie do dnia 19 stycznia 2007 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
1. szkolenie sportowe oraz organizacja udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych  „KONKURS – Sport 2007”

2. zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży „KONKURS – wypoczynek zimowy 2007”

W terminie do 26 stycznia 2007 r. lista podmiotów ubiegających się o dotacje, wraz
z określeniem rodzaju zadań oraz wielkości wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 3 lutego 2007 r.

IV.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określi Burmistrz w porozumieniu
z komisją, o której mowa w punkcie II.3.

V. W 2007 roku nie przewiduje się innych konkursów na realizację zadań w zakresie związanym z niniejszym ogłoszeniem.

Burmistrz Czerska

  Marek Jankowski

Podstawa prawna:
 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96  poz. 873 z późn. zm.)
 Uchwała nr III/08/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007

Pliki do pobrania