Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 17 września 2019 r. Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza
 
Wersja Polska English Deutsch

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

spoza sektora finansów publicznych

Gmina Czersk na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2017 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Gmina Czersk.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją “Konkurs na wybór partnera do projektu
w ramach działania 6.2 Usługi społeczne / 6.2.2 Rozwój usług społecznych, RPO” osobiście lub
przesyłką rejestrowaną w terminie do 25 lipca 2017 roku do godz. 15:00 na adres:

Urząd Miejski w Czersku
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Załączniki:

1. Regulamin_Konkursu
2. Formularz_ofert
3. Zarządzenie dotyczące zmian w ogłoszeniu

 

Pliki do pobrania

719.17
Tytuł: 719.17
Rozmiar: 294 KB
Formularz_ofert_zalacznik_2
Tytuł: Formularz_ofert_zalacznik_2
Rozmiar: 123 KB
Regulamin_Konkursu_załącznik_1
Tytuł: Regulamin_Konkursu_załącznik_1
Rozmiar: 132 KB