Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 16 września 2019 r. Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza
 
Wersja Polska English Deutsch

OGŁOSZENIE – NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSÓW OFERT

OGŁOSZENIE – NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSÓW OFERT
Burmistrz Czerska na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy, do udziału w pracach komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w ramach projektu„Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , Burmistrz Czerska, uwzględniając rodzaj zadania, na który został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.
Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w pracach Komisji konkursowej:
1. Uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatne. Za udział w posiedzeniach członkom Komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
2. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w danym konkursie;
b) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w danym konkursie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
c) reprezentują organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
3. Zadaniem członka Komisji konkursowej będzie ocena merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
4. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Komisja konkursowa zostanie powołana zarządzeniem Burmistrz Czerska.
6. Zgłoszenie do komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia którego występujekandydat.
7. Zgłoszenie nie stanowi gwarancji włączenia w skład Komisji konkursowej.
8. Formularz zgłoszenia do Komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia – na załączonym formularzu należy składać w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do listy kandydatów do udziału w Komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl’ w roku 2018” , w sekretariacie Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22.
Termin składania dokumentów: 27.04.2018r. (decyduje data wpływu do urzędu).
Wszelkich informacji udziela pracownik Biura Funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku – Wojciech Witkowski –       52 395 48 56

Pliki do pobrania

893.18
Tytuł: 893.18
Rozmiar: 348 KB