Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 r. Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
 
Wersja Polska English Deutsch

NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW

Od dnia 17 czerwca 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew

Zmienione przepisy weszły w życie z dniem 17 czerwca 2017 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Zgodnie z art. 83f ust. 1, pkt 3a ww. ustawy właściciele nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z których drzewa będą usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej są obowiązani dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwód na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Wskazane jest podanie nr telefonu, co umożliwi lepszy kontakt i szybsze rozpatrzenie zgłoszenia.

(Druk zgłoszenia poniżej)

Nowo wprowadzana procedura określa, iż po złożeniu zgłoszenia przez właściciela terenu, Burmistrz Czerska przeprowadza oględziny w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia, następnie w terminie 14 dni od daty oględzin Organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.  Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na usunięcie drzewa.  Usunięcie drzewa powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty przeprowadzonych oględzin. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa powyżej.

Uwaga:

Pozostałe jednostki, organizacje, podmioty gospodarcze, i inne są obowiązane wystąpić z wnioskiem na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody.

(Druk zgłoszenia poniżej)

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy,  nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W takim przypadku właściciel zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzew jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza wartości podane w ww. pkt.3);

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Właściwa pielęgnacja drzew:

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba, że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa /na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu/.

Na przeprowadzenie ww. zabiegów nie jest wymagane zezwolenia.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

Uwaga: Uszkodzenie lub zniszczenie drzew podlega karze administracyjnej.
Zwracamy szczególną uwagę, na fakt, że od 17 czerwca należy przestrzegać nowo obowiązujących przepisów, gdyż osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia, muszą się liczyć z karami. Będą one groziły również tym, którzy wytną drzewa mimo sprzeciwu Organu.

Pliki do pobrania:

Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa

Pliki do pobrania

Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
Tytuł: Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
Rozmiar: 39 KB

Zgłoszenie wywrotu złomu

Pliki do pobrania

Zgłoszenie wywrotu złomu
Tytuł: Zgłoszenie wywrotu złomu
Rozmiar: 37 KB

Druk wniosku o zezwolenie na usunięcie

Pliki do pobrania

Druk wniosku o zezwolenie na usunięcie
Tytuł: Druk wniosku o zezwolenie na usunięcie
Rozmiar: 40 KB