Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Nabór partnera/partnerów, tj. spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji

Burmistrz Czerska na podstawie Zarządzenia nr 603/17 z dnia 24 lutego 2017 jako beneficjent deklarujący zamiar realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów, tj. spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Remont części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenu wokół tych budynków” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czersk z Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta

Informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk, pod adresem: http://bip.czersk.pl/1415.html

8.1.2 REGULAMIN otwartego naboru na partnera – Zagospodarowanie ternu wokół budynków mieszkalnych SM i WM

zał. 2 do Regulaminu – Karta wyboru 8.1.2

Protokół z wyboru Partnera/Partnerów