Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 października 2019 r. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
 
Wersja Polska English Deutsch

Konsultacje Uchwały Rady Miejskiej w Czersku

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w bip.czersk.pl, na stronie internetowej czersk.pl oraz na tablicy głoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielającym schronienia osobom tego pobawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk.
Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 18.10.2019 r.:
– na adres email: urzad_miejski@czersk.pl
– na adres: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

PROJEKT: https://bip.czersk.pl/1416.html?file=17111