Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2019 r. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
 
Wersja Polska English Deutsch

Komunikat dla rolników

W związku ze zbliżającym się terminem (od 2019-02-01 do 2019-02-28) składania przez producentów rolnych wniosków   o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informuje się, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. poz. 2247).

 Istotne zmiany to:                                                                                                                              

–       roczny limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę                                                           

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

–     ulega zmianie wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego

1) wprowadza się nowy element wniosku – oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych
        jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadani producenta rolnego

2) dołącza się załącznik do wniosku – dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek
       przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła dołącza się w/w dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku. W/w dokument wydaje się na wniosek producenta rolnego.                                                                                   

Terminy składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego oraz jego wypłaty nie ulegają zmianie. W 2019 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

WAŻNE !

W celu dotrzymania terminu złożenia wniosku wraz z załącznikami należy odpowiednio wcześnie wystąpić do AR i MR o wydanie stosownego dokumentu.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA oraz WZÓR DOKUMENTU