Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019 r. Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
 
Wersja Polska English Deutsch

Informacja dla rolników – susza

Urząd Miejski w Czersku informuję o pojawieniu się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poniższego Komunikatu.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187,
z późn. zm.), informuje, iż od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w
których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w
2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż
70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.
Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody
spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej
niż 70% danej uprawy.
Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.
kopię protokołu oszacowania szkód.
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych
spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy,
objęły co najmniej 70% danej uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi
szkodami zawierający niezbędne dane i załączniki, umożliwiające udzielenie również pomocy
w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2018 r. suszy
lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, obejmującymi co najmniej 30% i mniej niż
70% danej uprawy, aby uzyskać tę pomoc nie muszą ponownie składać wniosków o udzielenie
pomocy, jeżeli ze złożonych wniosków o udzielenie pomocy wynika, w których uprawach
powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
Powyższa pomoc będzie udzielana:
1) poza formułą pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014
– w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane
przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia
szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym
lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
2) w ramach formuły pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013
– w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej
produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych
nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w
gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

źródło: https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne