Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 22 lipca 2019 r. Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
 
Wersja Polska English Deutsch

Gmina Czersk aktywnie – kajakiem!

Gmina Czersk to wymarzone tereny dla kajakarzy. Przez teren gminy przepływają jedne z  najpopularniejszych  szlaków kajakowych w Polsce – Wda, Brda i Wielki Kanał Brdy! Przez północną, gęsto zalesioną część Gminy Czersk meandruje Wda, która jest tu turystycznie zagospodarowana. Na wodniaków czekają przystanie, pomosty oraz zaplecze sanitarne – m.in. w Odrach, Wojtalu, Klonowicach oraz w Złym Mięsie. Natomiast zachodnie krańce gminy można zwiedzać kajakiem, płynąc Brdą z Zapory przez Rytel i Zapędowo, aż do pogranicza czersko – tucholskiego tj. do Fojutowa.

SZLAKI WODNE

Rzeka Brda – to jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych Polski, o długości 233 kilometrów, o urozmaiconym charakterze środleśnym na przeważającej części przebiegu. Szereg jezior sprzyja dłuższemu pobytowi,a brak utrudnień sprawia, że szlak ten jest stosunkowo dostępny. Szlak jest oznakowany tablicami informacyjnymi, na trasie wyznaczono wiele pól biwakowych. Cały szlak można podzielić na kilka zróżnicowanych odcinków: od Świeszyna do jeziora Szczytno w rzece występują zwalone drzewa i mielizny wymagające nierzadko holowania kajaka; następnie do Mylofu na szlaku występuje dużo jezior, a odcinki rzeczne charakteryzują się nieznacznym nurtem; od Piły Młyna do ujścia wody Brdy spiętrzone są przez kilka zapor i tworzą jeziora zaporowe.
Rzeka Wda – Wda obok Brdy jest jedną najdłuższych rzek w Borach Tucholskich, jednocześnie jednym z najważniejszych szlaków wodnych Pomorza. Z powodu jej ciemnobrunatnej barwy nazywana kiedyś Czarną Wodą. Wda wypływa z Jeziora Krążno, przepływa przez jeziora Równiny Charzykowskiej, lasy Borów Tucholskich i uchodzi do Wisły w Świeciu. Rzeka ma długość 198 km, a jej dorzecze wynosi 2325 km2. Szlak Wdy jest stosunkowo łatwy, a szybki nurt ułatwia wiosłowanie. Wda jest rzeką o charakterze nizinnym. Jednak ze względu na swą zmienność (od górskiego potoku do szerokiej leniwie
płynącej rzeki), malownicze zakola, często wysokie a miejscami urwiste zalesione brzegi oraz piękne przełomy, stanowi ciekawy szlak kajakowy, o długości 141 kilometrów.

ORGANIZUJESZ SPŁYW?
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW NA TERENIE GMINY CZERSK!

——————————————–

Active sightseeing of Gmina Czersk – by canoe!

UK-Union-Flag  Gmina Czersk is an ideal area for canoeists. Some of the most popular canoe trails – the Wda, Brda and Grand Brda Canal – flow across the gmina! The Wda meanders through the northern, densely forested part of Gmina Czersk. The river is utilised for tourism here. Boaters are provided with harbours, piers and sanitary facilities, e. g. in Odry, Wojtal, Klonowice and Złe Mięso. You can admire the western part of the gmina by canoe, paddling along the Brda from Zapora, through Rytel and Zapędowo, to Fojutowo on the Czersk – Tuchola border.

WATER ROUTES

The Brda River – it is one of the most beautiful canoe route in Poland (233 km). The most of it runs through various forests. A great number of lakes invites to stay longer, and lack of diffi culties makes it available for everybody. The route is marked with information boards, there are quite a few designed camping sites. It can be divided into some diversifi ed sections: from Świeszyn to Szczytno lake there are trees fallen down and shoals often demanding pulling canoes; then to Mylof where there are lots of lakes and river sections have slight current; and from Piła Młyn to the mouth, waters of the Brda are swollen by dams and form dam lakes.

The Wda River – the Wda is one of the longest rivers in Bory Tucholskie( Tuchola Woodland) and, one of the most important water routes of Pomorze (Pomerania). Due to its dark brown colour it was once called Czarna Woda ( Black Water). It has its source in Krążno lake, goes through lakes of Rownina Charzykowska (Charzykowska Plain), woods of Tuchola region and gets into the Vistula in Świecie. The river is 198 km long, its catchment area is 2325 km2.The route on the Wda is relatively simple, its current makes it easy to row. The Wda is a lowland river in character, however due to its changeability (from a mountain stream to a wide, lazy flowing river), picturesque bends, often high and in parts afforested banks and lovely gorges, it offers an interesting canoe route of 141 km.

 ——————————————–

Die Gemeinde Czersk akt iv – mit dem Kanu!

niemcy  Die Gemeinde Czersk ist ein ideales Gebiet für die Kanufahrer. Über die Gebiete der Gemeinde fließen viele der populärsten Kanurouten in Polen – Wda, Brda und Großer Kanal von Brda! Über den nördlichen, dicht bewaldeten Teil der Gemeinde Czersk fließt in Mäander der Fluss Wda, der touristisch gut erschlossen ist. Auf die Wasserliebhaber warten Anlegestellen, Piers und sanitäre Basis – u.a. in Odry, Wojtal, Klonowice und Złe Mięso. Wiederum die westlichen Ränder der Gemeinde kann man mit dem Kanu besichtigen, indem man auf dem Fluss Brda aus Zapora durch Rytel und Zapędowo, bis zum Grenzgebiet von Czersk und Tuchola d.h. nach Fojutowo fährt.

 WASSERWEGE

Der Fluss Brda – das ist einer der schönsten Paddelbootwege in Polen, ca 233 km lang, mit dem unterschiedlichen Waldcharakter im größten Teil der Strecke. Viele Seen laden zum längeren Aufenthalt ein und ein niedriges Schwierigkeitsgrad erlaubt, dass der Weg für alle geeignet ist. Der Weg ist mit vielen Informationstafeln ausgestattet, es gibt zahlreiche Zeltplätze. Der ganze Weg ist in verschiedene Strecke geteilt: von Świeszyn bis zum See Szczytno gibt es im Wasser umgefallene Bäume und Sandbänke, das Boot soll man lieber schleppen, von Mylof gibt es auf dem Weg viele Seen und die Flussstrecke hat eine kleine Strömung , von Piła Młyn bis zur Flussmündung von Brda ist das Wasser durch einige Dämmer angestaut und bildet die Stauseen.

Der Fluss Wda – das ist einer der längsten Flüsse in Tucheler Heide und einer der wichtigsten Wasserwege in Pommern. Der Fluss hat eine dunkle Farbe und aus diesem Grund wurde er einmal Schwarzwasser genannt. Wda entspringt im See, fließt über Krążno, weiter über Seen des Charzykower Flachlandes, Wälder der Tucheler Heide und mundet in die Weichsel in Świecie. Der Fluss ist 198 km lang und sein Stromgebiet beträgt 2325 qkm. Der Wda-Weg hat keine Hindernisse und die schnelle Strömung erleichtert das Rudern. Wda ist ein Fluss mit dem Tiefebenecharakter. Weil sie aber unterschiedlich (vom Gebirgsbach bis zum faul fließenden Fluss) ist und malerische Mäander, hohe und manchmal steile mit Wald bewachsene Ufer, schöne Durchbrüche besitzt, bildet er einen interessanten, 141 km langen Paddelbootweg.