Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 20 lutego 2019 r. Imieniny: Anety, Lecha, Leona
 
Wersja Polska English Deutsch

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs

Ministerstwo Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty finansowane w 2005 ze środków Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wyróżniono cztery cele: wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych; wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym; wspieranie działań organizacji pozarządowych umożliwiających im korzystanie ze środków Unii Europejskiej; wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich. Termin skałdania ofert: na cel 1,2 i 4 do dnia 25 kwietnia 2005 r., na cel 3, w sposób ciągły najpóźniej do dnia 15 września 2005 r (wnioski rozpatrywane będą na bieżąco).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz dokumencie z dnia 8 marca 2005 "Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

I. Składane projekty muszą realizować jeden z poniższych celów:
1.  
wspieranie działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
2.
wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym,
3. wspieranie działań organizacji pozarządowych umożliwiających im korzystanie ze środków Unii Europejskiej,
4. wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich,

oraz jednocześnie obejmować co najmniej jeden z następujących obszarów:
– zabezpieczenia społecznego,
– integracji i aktywizacji społecznej,
– praw i wolności człowieka i obywatela,
– nauki, kultury, edukacji i wychowania,
– bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej.

Uwaga: finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

II. Wymagany termin realizacji: 31 grudnia 2005 r.

III. Wysokość środków: na finansowanie Programu FIO wynosi 30 mln zł, maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy to – 250 tys. zł,   minimalna – 5 tys. zł.

IV. Wymagany pieniężny wkład własny:
– przy projektach składanych na cel 1,2 i 4 wynosi 10% wartości projektu,
– przy projektach składanych na cel 3 wynosi 75% wkładu własnego wymaganego przy danym projekcie finansowanym ze środków europejskich.

V. Składanie ofert: przyjmowane będą wnioski wypełnione za pomocą generatora wniosku , oprócz drogi elektronicznej, wnioski wraz z załącznikami i z podaniem elektronicznie nadanego numeru należy jednocześnie przesłać do Departamentu Pożytku Publicznego na adres Ministerstwa Polityki Społecznej lub złożyć w siedzibie Ministerstwa w pok. 421.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku na właściwym formularzu ,  wypełnionym maszynowo, wraz z dyskietką i załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania formularza wniosku

VI. Termin składania ofert:
– na cel 1,2 i 4 do dnia 25 kwietnia 2005 r.,
– na cel 3, w sposób ciągły najpóźniej do dnia 15 września 2005 r (wnioski rozpatrywane będą na bieżąco).

Uwaga: w przypadku niewykorzystania środków w pierwszej edycji, zostanie ogłoszona druga edycja konkursu.