Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Burmistrz Czerska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

na podstawie:

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t j.  Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.)

–  rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. poz.1300),

– Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

–  § 6 pkt 1 Załącznika do uchwały Nr  XXXVII/352/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia  30.11.2017r. w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 1. Przedmiot zadania

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 .

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 2. W ramach niniejszego konkursu Gmina Czersk przeznacza na realizację zadania środki publiczne w wysokości 48 000,00 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100)
 3. Kwota przeznaczona na konkurs jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPPM.06.01.02-22-0037/16
  z dnia 24.01.2017r. zawartej z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP
  2014-2020.

 

III. Zasady przyznawania środków publicznych

 1. Burmistrz Czerska dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w drodze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300).
 2. Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana Zleceniobiorcy na warunkach określonych w umowie.

 

 1. Uczestnicy konkursu
 2. Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.).
 3. Oferent powinien posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 2. Termin realizacji zadania objętego konkursem ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.
 3. Podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego zobowiązany jest:
 4. a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
 5. b) dysponować kadrą posiadającą udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do realizacji działań podejmowanych w ramach zadania.
 6. c) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
 7. d) spełniać wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu,
 8. e) prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową w sposób przejrzysty tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu,
 9. f) oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego,
 10. g) pokrywać z przyznanej dotacji tylko i wyłącznie wydatki ujęte w kalkulacji, które dotyczyć mogą wyłącznie kosztów związanych z realizowanym zadaniem publicznym,
 11. h) Prowadzić niezbędną dokumentację z realizacji powierzonego zadania w szczególności listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, protokoły z egzaminu, umowy stażowe, opinie pracodawcy po zakończonym stażu zawodowym, certyfikaty ukończenia szkolenia,
 12. i) realizacji zadania zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

 

 

 1. Zakres rzeczowy zadania
 2. Uczestnikami projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 są osoby bierne zawodowo zagrożone lub dotknięte ubóstwem i wykluczeniem społecznym pochodzące z terenu miasta i gminy Czersk.
 3. W ramach realizacji zadania publicznego przewiduje się następujące zadania:
 4. Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla 19 uczestniczek/uczestników projektu. Szkolenie /kurs zawodowy obejmować musi min. 150 godzin (część praktyczna realizowana u pracodawcy).

Szkolenia/kursy zawodowe w podziale na grupy:

 • pomoc kuchenna + uprawnienia elektryczne SEP poniżej 1kV – 6 osób
 • grafik komputerowy – 2 osoby
 • drukarz sitodruku i tampodruku + uprawnienia elektryczne SEP poniżej 1kV-
  3 osoby
 • florysta – 2 osoby
 • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 4 osoby
 • wózki widłowego – 2 osoby
 1. Zorganizowanie 3- miesięcznego stażu zawodowego u pracodawcy dla
  10 uczestniczek/uczestników projektu

 

 1. Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie – od poniedziałku do piątku.
 2. Wymaga się aby kadra zaangażowana w realizację zadania publicznego posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem.
 3. Oferent realizując zadanie publiczne zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa
  w tym zobowiązany będzie do wydania osobom realizującym działania objęte konkursem upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 4. Oferent zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.
 5. Oferent zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z treścią Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Informacja na temat finansowania wraz z logotypami powinna znaleźć się przede wszystkim na wszystkich dokumentach dotyczących realizowania zadania publicznego, potwierdzających rodzaj, charakter i zakres wsparcia oraz we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dotyczących realizowanego zadania publicznego.
 6. Wzory dokumentów niezbędne do rozliczenia zadania publicznego zostaną przekazane Oferentowi po podpisaniu umowy.
 7. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.
 8. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych potwierdzających wydatkowanie środków publicznych powinny zawierać opis
  o następującej treści: Wydatek dotyczy zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” realizowanego w ramach umowy nr RPPM.06.01.02-22-0037/16 z dnia 24.01.2017r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 9. Każdy wydatek ze środków publicznych winien być dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 10. Oferenci, których oferty zostaną wybrane, zobowiązani są do udostępnienia informacji na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy z dnia 23 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania publicznego mogą zostać poniesione do dnia 14.01.2019r.
 12. Środki publiczne przyznane w ramach konkursu nie mogą obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed ich przyznaniem i zawarciem umowy na realizację zadania publicznego.
 13. Środki publiczne mogą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem.
 14. Oferent ubiegający się o realizację zadania publicznego zobowiązany jest uwzględnić realizację wszystkich zadań objętych konkursem.
 15. Burmistrz Czerska zastrzega sobie prawo do:
 16. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny;
 17. dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert.

 

VII. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków

 1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem że nie są finansowane z innych źródeł, gdy:
 2. związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
 3. są zgodne z zatwierdzonym kosztorysem,
 4. są racjonalne i efektywne oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
 5. odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,
 6. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
 7. poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.
 8. Wydatki związane z zaangażowaniem osób wykonujących poszczególne działania
  w ramach zadania publicznego są kwalifikowalne o ile:
 • obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
 • łączne zaangażowanie tej osoby w realizacji wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
 • nie jest osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WP, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie.
 1. W przypadku, gdy po zakończeniu realizacji zadania publicznego okaże się, ze wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków publicznych zgodnie a art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 2. Wszystkie inne koszty niż wymienione w rozdziale VII uznaje się za niekwalifikowalne.

 

VIII.  Warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego.
 2. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Wzór ofert winien być zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania

z wykonania tego zadania.

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku braku którejkolwiek pieczątek imiennych wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta. Wszystkie kopie składanych dokumentów winny zostać potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
 2. Oferta winna być złożona w formie papierowej – w jednym egzemplarzu, w oryginale,
  w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy wraz z następującymi załącznikami:
 3. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działania Oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),
 4. aktualny statut organizacji z uwzględnionymi aktualizacjami zatwierdzonymi przez sąd rejestrowy zawierający określenie zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej i/lub odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 5. w przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
 6. dokument potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
 7. oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 8. rekomendacje dotyczące dotychczasowego doświadczenia szczególnie w zakresie objętym konkursem,
 9. inne załączniki mogące mieć wpływ przy ocenie merytorycznej oferty.
 10. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 11. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 12. W przypadku złożenia oferty wspólnej, wszyscy oferenci muszą spełniać wymogi, wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
 13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „ Oferta na konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
  z podaniem nazwy i adresu oferenta.

 

 1. Wymogi formalne
 2. Złożenie jednej oferty w podanym terminie i miejscu.
 3. Złożenie oferty przez uprawniony podmiot, wskazany w ogłoszeniu.
 4. Wypełnienie wszystkich pół i rubryk w ofercie.
 5. Złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku braki którejkolwiek pieczątki imiennej wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 6. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów zawartych w ogłoszeniu konkursowym opatrzonych datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
 7. Zgodność oferty z zadaniem konkursowym.
 8. Prawidłowy termin realizacji zadania zgodnie z ogłoszonym konkursowym.
 9. Realizacja zadania na rzecz adresatów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym.
 10. Oferent jest podmiotem prowadzącym statutową działalność w zakresie objętym konkursem.
 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia …….. 2018r. na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15
 3. Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 4. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
 5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
 6. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku.
 7. Oferty spełniające wymogi formalne przekazywane będą Komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Czerska.
 8. Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Burmistrzowi Czerska wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
 9. Oferty złożone nieprawidłowo pod względem formalnym nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 10. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów :

 

L.p Kryteria Punktacja
1 Możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta: 0-20
1.                 potencjał organizacyjny

2.                 doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnego typu

0-5

0-15

2 Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania (przejrzysta kalkulacja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków)  

0-30

3 Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne
(uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie celu, efektów
i rezultatów działań, czy działania są związane z celami i rezultatami projektu, spójność, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, zasadność wydatków, spodziewane efekty realizacji zadania publicznego, kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadań, zgodność działań z opisem grupy adresatów)
 

 

 

0-30

4 Planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 0-10
5 Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych oferenta, które w latach poprzednich realizował, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
0-10
Suma punktów 100

 

 1. Wyboru oferty, które otrzymają dofinansowanie dokonuje niezwłocznie Burmistrz Czerska.
 2. Burmistrz Czerska może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania środków publicznych wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

XII.  Termin dokonania wyboru ofert

 1. Po zakończeniu procedury konkursowej Burmistrz Czerska niezwłocznie ogłosi informację o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czersk oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czersku oraz na stronie internetowej czersk.pl oraz www.mgopsczersk.pl.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania na realizację zadania publicznego informacja ta zostanie podana do wiadomości Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czersk oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czersku oraz na stronie internetowej czersk.pl oraz www.mgopsczersk.pl.
 1. Od decyzji Burmistrz Czerska w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje  odwołanie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
 1. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane oferentowi.

 

XIII.  Umowa

 1. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:
 2. zaktualizowany kosztorys – w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian
  w kosztorysie
 3. zaktualizowany harmonogram realizacji zadania podpisany przez osoby upoważnione – w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian,
 4. zaktualizowany opis poszczególnych działań, podpisany przez osoby upoważnione – w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian,
 5. oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

 

XIV. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2017.

Dotacje na realizację zadania publicznego Gminy Czersk z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych  ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym w roku 2017

Lp. Nazwa zadania Organizacja Kwota dotacji
1 Przeprowadzenie

indywidualnych

konsultacji z doradcą

zawodowym w liczbie

godzin 60,; zajęć

warsztatowych z doradcą

zawodowym w liczbie

godzin 60 dla

uczestniczek projektu

„Zatrudnijczerszczan.pl

Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach 6 900,00
2 Przeprowadzenie szkoleń, kursów

zawodowych dla 18

uczestników/uczestniczek i staży

dla 10 uczestników/uczestniczek

projektu

„Zatrudnijczerszczan.pl”;

Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach 48 000,00 zł.

Informacji na temat konkursu udziela: Wojciech Witkowski – pracownik Biura Funduszy Urzędu Miejskiego w Czersku pod numerem telefonu: 52 395 48 56.

Zarządzenie nr 953/18 z dnia 10_lipca_2018

Pliki do pobrania

zarzadanie_953_18_10_lipca_2018
Tytuł: zarzadanie_953_18_10_lipca_2018
Rozmiar: 407 KB
Zarzadzenie_Burmistrz_Czerska_965.18
Tytuł: Zarzadzenie_Burmistrz_Czerska_965.18
Rozmiar: 297 KB