Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 15 września 2019 r. Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda
 
Wersja Polska English Deutsch

[AKTUALIZACJA] Zapytanie ofertowe – projekt Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” – wykonanie i dostawa 16 tablic informacyjnych

[AKTUALIZACJA 03.07.2018]

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie i dostawa 16 tablic informacyjnych w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa zamówienia w bieżącym roku budżetowym nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – art. 4 pkt 8.

 1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z formularzem szacowania zamówienia): 17 600,00 zł
 2. Złożone oferty:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto [zł]
 

1.

Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ingraf” Inga Mikołajewska, ul. Sienkiewicza 2, 89-600 Chojnice 18843,60
 

2.

Pol-Graf System Łukasz Zahajka, ul. Słodowa 2, 83-400 Kościerzyna 10312,32
3. Nandruk.pl, ul.Partyzantów 9, 83-400 Kościerzyna 14699,73

 

 1. Zgodnie z kryteriami wyboru oferty o wyborze decydowała cena.
 2. W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zgodnie z przyjętymi kryteriami zdecydowano, że zamówienie udzielone zostanie przedsiębiorstwu: Pol-Graf System Łukasz Zahajka, ul. Słodowa 2, 83-400 Kościerzyna.

Treść zapytania ofertowego:

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Gminę Czersk projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie i dostawę 16 tablic informacyjnych w ramach ww. projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE W PDF

 I. Zamawiający

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności:

Wykonanie i dostawa 13 tablic informacyjnych na stelażu:

parametry tablicy:

 • wymiar: 120 cm x 80 cm,
 • materiał: płyta warstwowa kompozytowa, wzmocniona tworzywem sztucznym, o grubości 3 mm,
 • grubość warstw aluminiowych: 0,3 mm i 0,3 mm,
 • zadruk wodoodporny, zabezpieczony przed blaknięciem oraz uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą laminatu ekologicznego, wykonany na podkładzie z folii o grubości min 100 mic,
 • stelaż stalowy: wykonany z zamkniętych profili stalowych malowanych na czarno o wymiarach 40x40x3 mm, spawany, umożliwiający montaż w ziemi.
 • dodatkowo wykonawca będzie miał obowiązek przeglądu tablic w miejscu zamontowania po upływie 2 lat od montażu wraz z obowiązkiem remontu tablic uszkodzonych na skutek działania promieni UV.

 

wzór tablicy stanowi załącznik nr 1

Wykonanie i dostawa 3 tablic informacyjnych na zewnętrznym stelażu trójstronnym, wraz z wykonaniem mapy miasta Czersk oraz mapy gminy Czersk:

parametry tablicy:

 • wymiar: 120 cm x 80 cm,
 • materiał: płyta warstwowa kompozytowa, wzmocniona tworzywem sztucznym, o grubości 3 mm,
 • grubość warstw aluminiowych: 0,3 mm i 0,3 mm,
 • zadruk wodoodporny, zabezpieczony przed blaknięciem oraz uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą laminatu ekologicznego, wykonany na podkładzie z folii o grubości min 100 mic,
 • stelaże stalowe połączone: wykonane z zamkniętych profili stalowych malowanych na czarno o wymiarach 40x40x3 mm, spawany, umożliwiający montaż w ziemi.
 • dodatkowo wykonawca będzie miał obowiązek przeglądu tablic w miejscu zamontowania po upływie 2 lat od montażu wraz z obowiązkiem remontu tablic uszkodzonych na skutek działania promieni UV

mapa miasta Czersk:

 • mapa miasta Czersk na podkładzie mapowym w skali minimum 1:100000,
 • logo „Czersk w sercu Borów”,
 • herb Czerska,
 • znak Funduszy Europejskich – Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • wypis ulic, na których zrealizowano inwestycję,

mapa gminy Czersk:

 • mapa gminy Czersk na podkładzie mapowym w skali minimum 1:100000,
 • logo „Czersk w sercu Borów”,
 • herb Czerska,
 • znak Funduszy Europejskich – Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • wypis miejscowości, w których zrealizowano inwestycję.

wzory tablic stanowią załącznik nr 2,

Wypis ulic i wypis miejscowości zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Dostawa tablic powinna nastąpić na adres Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.

Tablice wykonane zostaną zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 tj. Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Do wykonania przedmiotu umowy wykonawca użyje materiałów własnych.

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania dzieła, jednak nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest do przedstawienia projektu tablic informacyjnych i uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wykonaniem.

III. Kryteria wyboru ofert

Kryterium wyboru ofert – 100% cena.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do 23 lipca 2018 r.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 2. Oferty proszę przesłać do 29 czerwca 2018 r. drogą mailową na adres:

e-mail: biurofunduszy3@czersk.pl

VI. Załączniki

 1. wzór tablicy ze stelażem,
 2. wzór tablic ze stelażem trójstronnym,
 3. załącznik nr 3 – formularz ofertowy,

 VII. Termin związania ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

VIII. Inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Uwagi

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Kierownik Dawid Prochowski – tel. 52 395 48 56

Biuro Funduszy Urząd Miejski w Czersku – tel. 52 395 48 51

Spakowane załączniki