Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 19 grudnia 2018 r. Imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli
 
Wersja Polska English Deutsch

XLI sesja Rady Miejskiej w Czersku

XLI sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek)
o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 3. Ślubowanie Radnego.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 3,
 6. Informacja na temat działalności Spółdzielni Socjalnej Czersk.
 7. Informacja o stanie dróg w Gminie Czersk – str. 9,
 8. Informacja o wykorzystaniu i udostępnianiu społeczeństwu obiektów sportowych poza zajęciami szkolnymi – str. 18,
 9. Informacja o funkcjonowaniu gminnych instytucji kultury wraz z przedstawieniem oferty kulturalnej i turystycznej na terenie Gminy na rok 2018 – str. 30,
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
  – str. 54,
 11. Informacja na temat zrealizowania Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – str. 56,
 12. Informacja o działaniach lobbingowych – 61,
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w 2017 r. – str. 63,
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 16. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018-2033 – XLI/…/18 73,
 17. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – XLI/…/18 87,
 18. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – XLI/…/18 95,
 19. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk – XLI/…/18 97,
 20. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018 – XLI/…/18 100,
 21.    zmiany Uchwały nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r.
  w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli” – XLI/…/18 104,
 22. przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych
  z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” w roku budżetowym 2018 – XLI/…/18 107,
 23. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych na lata 2019-2022 – XLI/…/18 123,
 24. Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czersk – XLI/…/18 129,
 25. zmiany Uchwały nr XVI/153/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku – XLI/…/18 135,
 26. zmiany Uchwały nr II/11/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Czersku – XLI/…/18 138,
 27. utworzenia Czerskiej Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – XLI/…/18 140,
 28. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk – XLI/…/18 151,
 29. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk – XLI/…/18 154,
 30. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Jasnocha w mieście Czersk – XLI/…/18 157,
 31. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk – XLI/…/18 160,
 32. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Raciążskiej w wsi Rytel – XLI/…/18 163,
 33. zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku – XLI/…/18 166.
 34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 35. Wolne wnioski i informacje.
 36. Zakończenie.

Materiały na sesję są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk.