Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 20 lipca 2018 r. Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
 
Wersja Polska English Deutsch

Sposób postępowania niezbędny do uzyskania pomocy z funduszu leśnego przez osobę fizyczną będącą właścicielem lasu uszkodzonego w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

Sposób postępowania niezbędny do uzyskania pomocy z funduszu leśnego przez osobę fizyczną będącą właścicielem lasu uszkodzonego w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Podstawę pomocy stanowi Zarządzenie nr 217 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.:

1. Właściciele zdewastowanych lasów składają do właściwego terytorialnie Starosty oświadczenia, co do gotowości uporządkowania zdewastowanej powierzchni leśnej w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu.

2. Starostowie wydają decyzje zobowiązujące właścicieli zdewastowanych drzewostanów do uporządkowania lasu w formie wykonania zrębów sanitarnych*.

3. Pomiędzy właściwymi terytorialnie Nadleśniczymi i Starostami zawarte zostaną umowy w sprawie pośrednictwa w przekazaniu środków, związanych z funduszem leśnym.

4. Właściciele zdewastowanych lasów, po wykonaniu zgodnie z decyzją Starosty, zrębu sanitarnego, zgłaszają ten fakt właściwemu terytorialnie Nadleśniczemu w celu weryfikacji i potwierdzenia wykonania zadań nakazanych decyzją Starosty.

5. Przedstawiciele Nadleśnictwa dokonują lustracji przedmiotowych powierzchni oraz sporządzają protokół ustalający wykonanie zrębu sanitarnego zgodnie z decyzją Starosty.

6. Starosta występuje z wnioskiem do Nadleśniczego o przekazanie środków związanych z funduszem leśnym.

7. Do wniosku Starosty, Nadleśniczy sporządza zbiorczy protokół z oględzin terenowych, stanowiący załącznik do wniosku o środki z funduszu leśnego potwierdzający wykonanie nakazanych decyzją Starosty czynności w stosunku do grupy właścicieli ujętych w w/w wniosku.

8. Wniosek Starosty wraz z protokołem, o którym mowa w pkt. 7 Nadleśniczy przekazuje za pośrednictwem RDLP do DGLP, wnioskując o przekazanie na wskazany rachunek bankowy środków związanych z funduszem leśnym.

9. Otrzymane z funduszu leśnego środki, wypłaca wnioskodawcom Starosta na zasadach wewnętrznych funkcjonujących w danym Starostwie.

 

Stawki za uporządkowanie 1 ha zredukowanej powierzchni zdewastowanego lasu przedstawiają się następująco:

– 4.000,00 zł za 1 ha lasu w I klasie wieku (0 – 20 lat)

– 5.000,00 zł za 1 ha lasu w II klasie wieku (21 – 40 lat)

– 6.000,00 zł za 1 ha lasu w pozostałych klasach wieku (41 i więcej lat).

* – do rębów sanitarnych w zdewastowanych lasach prywatnych zalicza się wycięte obszary leśne o powierzchni 0,11 ha i więcej chyba, że wylesiona powierzchnia stanowi część większej powierzchni zrębowej (pow. 0,5 ha), która w przyszłości stanowić będzie jedną dużą powierzchnię odnowioną;

– powierzchnie 0,1 ha i mniejsze zaliczamy do luk.