Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 r. Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
 
Wersja Polska English Deutsch

Oferty pracy w MGOPS

1) Dyrektor  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku podejmie współpracę z psychologiem
(forma zatrudnienia umowa zlecenia lub umowa na świadczenie usług).

Zadania obejmują w szczególności:

 1. udzielanie pomocy psychologicznej mieszkańcom Gminy Czersk znajdującym w trudnej sytuacji psychologicznej, finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, społecznej i/lub zawodowej (po uzyskaniu skierowania od pracownika socjalnego bądź asystenta rodziny),
 2. ścisłą współpracę z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin w celu lepszego zrozumienia problemów i ustaleniu planu pracy z klientem,
 3. zaangażowanie się w prowadzenie konferencji czy też spotkań dla klientów pomocy społecznej o charakterze wspierająco-aktywizującym,
 4. w miarę potrzeb prowadzenie poradnictwa psychologicznego w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania:

 • Wykształcenie psychologiczne potwierdzone stosowanymi dokumentami;
 • Przygotowanie do prowadzenia warsztatów psychologicznych;
 • Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dodatkowe informacje:

 1. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie lub umowa na świadczenie usług, polegająca na pełnieniu dyżurów w Punkcie Porad Psychologicznych przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku (tj. 7 godzin zegarowych raz w tygodniu, 28 godzin w miesiącu).
 2. Miejsce wykonania przedmiotu zlecenia: siedziba OPiRPA w Czersku.
 3. Przewidywany okres obowiązywania umowy:styczeń 2018 r. – grudzień 2018 r.,
 4. Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu (52) 398 47 65, (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15).

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz proponowana cenę za 1 godzinę usług, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy ogłoszenia –psycholog” w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, bądź pocztą na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Przytorowa 22
89-650 Czersk

w terminie do dnia 05.01.2018 r. do godz. 13.00.

Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

 

2) Dyrektor  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  – pracownik socjalny  (1 etat)

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie pracy socjalnej.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej)
 2. Znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, między innymi:
 3. a) ustawa z dnia 12 marca o pomocy społecznej,
 4. b) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. c) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 6. d) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 10. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny, projekt socjalny, indywidualny plan wyjścia z bezdomności )
 11. Umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem
 12. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność
 13. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

III. Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w instytucjach lub organizacjach z obszaru pomocy społecznej.
 2. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 3. Obsługa systemu POMOST.
 4. Wymagane dokumenty
 5. List motywacyjny
 6. Aktualne cv (z adresem e-mailowym – jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu) oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania)
 7. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym kserokopie świadectw, dyplomów ukończenia studiów, itp.)
 8. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy, itp.)
 9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania)
 10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania)
 11. Oświadczenie o stanie zdrowia (do pobrania)
 12. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na umieszczenie w zewnętrznej rezerwie kadrowej moich dobrowolnie podanych danych osobowy oraz przetwarzanie ich przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego. Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie  lub przesłać na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk.

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta – pracownik socjalny”.

Termin przyjmowania ofert – do 5 stycznia 2018 r.

Kandydaci spełniający ww. wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach w momencie rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą informowane. Złożonych ofert nie zwracamy.

Informacje dodatkowe

 1. Miejsce pracy – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
 2. Czas pracy – od poniedziałku do piątku 7.15 do 15.15