Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest niedziela, 9 grudnia 2018 r. Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
 
Wersja Polska English Deutsch

Konkurs na realizację zadań obejmujących działalność pożytku publicznego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2005 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2005 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873/, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) oraz Uchwały Nr 497/XXX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005.
I. Rodzaj zadania
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2005 wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji:
1/ w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
– wsparcie skuteczności leczenia w różnych dziedzinach poprzez wzmocnienie procesu rehabilitacji psycho-społecznej;
– inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia ludzi starszych (budowanie systemu opieki geriatrycznej);
– promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu i pogłębianiu się zaburzeń psychicznych;
– profilaktyka i edukacja w zakresie życia płciowego, ciąży i macierzyństwa;
– współudział organizacji pozarządowych w opracowaniu Rocznego Programu Zdrowotnego.
2/ W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:
– realizacja programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie o nowatorskim charakterze, dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami (alkoholizm, narkomania, patologia rodziny);
– realizacja programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy
– organizacja wypoczynku podczas wakacji z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym.
3/ W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
– udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej z partnerami regionalnymi województwa pomorskiego w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowej
II. Wysokość dotacji na realizację zadania
1.W budżecie Samorządu Województwa na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia została zaplanowana kwota 50 000,00 zł.
W wyniku konkursu zostanie rozdysponowane 80% ww. kwoty.
W roku 2004 Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia nie przeznaczył środków finansowych.
W roku 2005 nie realizowano dotychczas zadań Samorządu Województwa Pomorskiego z ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
2. W budżecie Samorządu Województwa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym została zaplanowana kwota 170 000,00zł.
W wyniku konkursu zostanie rozdysponowane 100% ww.kwoty.
W roku 2004 Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczył 120 000,00zł.
3. W budżecie Samorządu Województwa na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych została zaplanowana kwota 20 000,00zł.
W wyniku konkursu zostanie rozdysponowane 100% ww. kwoty.
W roku 2004 Zarząd województwa Pomorskiego na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nie przeznaczył środków finansowych.
III. Zasady przyznawania dotacji
Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i organizacje z nimi zrównane, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań samorządu województwa pomorskiego z zakresu sfery pożytku publicznego.
Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
Data zakończenia realizacji zadania nie może przekraczać 31 października 2005.
Podmioty wyodrębnione w Konkursie są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art.14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..
V. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 4 marca 2005 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych (p.329) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie (należy podać właściwy dla zadania zakres). O zachowaniu terminu decyduje data złożenia ofert w sekretariacie lub data stempla pocztowego.
Oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania i wzór sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz. 1891).
Podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
– złożenie oferty zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
– zamieszczenie w ofercie informacji o szczegółowym zakresie rzeczowym proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, informację o terminie i miejscu realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów zadania, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.
– dołączenia aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
– przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok.
– dołączenia statutu podmiotu ubiegającego się o dotację.
2. Komisja Konkursowa (8-osobowa) powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego, składająca się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawiciela Wojewody Pomorskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych opiniuje złożone oferty z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.
3. Komisja Konkursowa (9-osobowa) powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych opiniuje złożone oferty z zakresu pozostałych zadań województwa pomorskiego.
4. Przy rozpatrywaniu ofert brane pod uwagę będą:
– możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
– zadeklarowana jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
– kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym relacja do zakresu rzeczowego zadania,
– udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
– analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
– wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2005 r.

Dokumenty do pobrania znajdują się stronie Urzędu Marszałkowskiego: www.woj-pomorskie.pl

Informacji udziela p. Agata Chrul, tel. (58) 32 615 69, e-mail: a.chrul@woj -pomorskie.pl