Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest poniedziałek, 22 października 2018 r. Imieniny: Filipa, Halki, Melanii
 
Wersja Polska English Deutsch

BURMISTRZ CZERSKA

 Jolanta Fierek
 
 KONTAKT:
  tel. (52) 395 48 30
tel. (52) 395 48 60
fax. (52) 395 48 11
biuro nr 43 ( IV p.UM)
email: burmistrz(at)czersk.pl
KOMPETENCJE BURMISTRZA CZERSKA:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6) okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań, 9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
11) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
13) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
15) nadzór nad przeprowadzeniem audytu wewnętrznego.
Burmistrz bezpośrednio nadzoruje sprawy z zakresu:
1) budżetu i finansów,
2) zatrudnienia i kadr,
3) obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego,
4) ładu i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
5) pomocy społecznej,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) profilaktyki uzależnień,
6) rolnictwa i leśnictwa,
7) ochrony środowiska,
8) gospodarki nieruchomościami,
9) działalności gospodarczej,
10) kontaktów zagranicznych,
11) integracji z Unią Europejską,
12) wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
13) realizacji inwestycji gminnych,
14) stanu cywilnego.
Burmistrz współpracuje i współdziała z:
1) Radą Miejską i jej komisjami,
2) samorządami sołectw i osiedli,
3) Starostą Powiatu Chojnickiego,
4) Marszałkiem Województwa Pomorskiego,
5) innymi jednostkami i służbami działającymi na terenie gminy, powiatu i województwa.
Burmistrz sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu oraz nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.